Privacy Policy

Cookie & privacy settings

Hoe wij cookies gebruiken
We vragen toestemming om cookies op uw apparaat te plaatsen. Wij gebruiken deze cookies om ons te laten weten wanneer u onze websites bezoekt, hoe u met ons omgaat, om uw gebruikerservaring te verrijken en om uw relatie met onze website aan te passen. Het blokkeren van sommige soorten cookies kunnen van invloed zijn op uw ervaring op onze website en de diensten die we aanbieden.

Essentiële website cookies
Deze cookies zijn strikt noodzakelijk om u te voorzien van diensten die beschikbaar zijn via onze website en om enkele van de functies ervan te gebruiken. Omdat deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te leveren, kunt u deze niet weigeren zonder de manier waarop onze site functioneert te beïnvloeden. U kunt ze blokkeren of verwijderen door uw browser-instellingen te wijzigen en alle cookies op deze website te blokkeren.

Google Analytics cookies
Deze cookies verzamelen informatie die in geaggregeerde vorm wordt gebruikt om ons te helpen begrijpen hoe onze website wordt gebruikt of hoe effectief onze marketingcampagnes zijn, of om ons te helpen onze website en applicatie voor u aan te passen om uw ervaring te verbeteren.

Privacy Statement

Wie verwerkt persoonsgegevens
Mevrouw Groen is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens ten behoeve van de Mevrouw Groen website. De aard van internet in het algemeen en de Mevrouw Groen website in het bijzonder hebben tot gevolg dat uw persoonsgegevens ook buiten de Europese Unie kunnen worden verwerkt. Om de in dit privacy statement genoemde diensten aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren geeft u toestemming voor de verwerking van de op de Mevrouw Groen website verzamelde en de in dit privacy statement genoemde persoonsgegevens in landen buiten de Europese Unie, alsmede, indien noodzakelijk, voor de uitwisseling van dergelijke gegevens met andere door Mevrouw Groen ingeschakelde dienstverleners en/of hulppersonen. Mevrouw Groen zal, anders dan hiervoor omschreven, zonder uw voorafgaande toestemming geen persoonsgegevens verkopen, verspreiden of bekendmaken aan derden buiten haar eigen organisatie, tenzij zij hiertoe verplicht is op grond van de wet, gedragsregels of een rechterlijk bevel.

Welke gegevens worden verwerkt

Indien u wilt communiceren met Mevrouw Groen, of een inschrijving wilt verwezenlijken en/of andere diensten binnen de Mevrouw Groen website wilt afnemen (gezamenlijk te noemen: de Diensten) is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van u zelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. Mevrouw Groen verwerkt deze gegevens teneinde: de Mevrouw Groen website aan haar gebruikers beschikbaar te kunnen stellen; de Diensten die via de Mevrouw Groen website worden aangeboden aan u ter beschikking te stellen en uit te voeren; de dienstverlening van Mevrouw Groen, al dan niet via de Mevrouw Groen website te optimaliseren. Indien u vragen en/of opmerkingen per e-mail heeft geplaatst en/of andere Diensten binnen Mevrouw Groen website heeft aangevraagd, is het mogelijk dat Mevrouw Groen uw gegevens gebruikt om contact met u op te nemen voor de beantwoording van deze vragen en/of opmerkingen en het uitvoeren van deze Diensten. Mevrouw Groen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de hierboven omschreven doeleinden, tenzij deze gegevens noodzakelijk zijn ter voldoening van een wettelijke bewaarplicht.

Gebruik van cookies en logbestanden

Een “cookie” is een kleine informatie-eenheid die aan uw browser kan worden aangeboden terwijl u op de Mevrouw Groen website bent. Mevrouw Groen gebruikt in sommige gevallen cookies. om het gebruik van de Mevrouw Groen website zo efficiënt mogelijk te laten verlopen. Indien u niet wilt dat cookies worden gebruikt door Mevrouw Groen kunt u uw browser zo (laten) instellen dat de cookies gedeactiveerd worden. Indien u het gebruik van cookies niet accepteert en de cookies heeft gedeactiveerd c.q. heeft laten deactiveren, heeft dat mogelijk gevolgen voor het gebruiks-gemak van de Mevrouw Groen website. De Mevrouw Groen website genereert automatisch logbestanden van het gebruik door u en andere gebruikers van de Mevrouw Groen website. Mevrouw Groen houdt gebruiksgegevens bij, zoals de bronadressen waarvandaan de pagina’s zijn opgeroepen, IP-adressen en domeinnamen, datum en tijd van het oproepen van de pagina’s, de doorverwijzende internetsites en andere parameters in de URL’s. Deze logbestanden en gegevens zullen voor statistische doeleinden op anonieme wijze worden gebruikt, als ook voor het verbeteren van de dienstverlening via de Mevrouw Groen website.

Beveiliging
Mevrouw Groen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Personen die namens Mevrouw Groen toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Internetsites van derden

Mevrouw Groen kan links opnemen naar internetsites van derden. Het kan gebeuren dat deze derden of anderen op deze websites informatie over u verzamelen. Mevrouw Groen is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze internetsites en de handelingen van deze derden en anderen. Mevrouw Groen raadt u aan kennis te nemen van hun beleid ten aanzien van de verwerking van persoonsgegevens.

Mevrouw Groen

Indien u vragen en/of opmerkingen heeft met betrekking tot de verwerking van uw persoonsgegevens binnen de Mevrouw Groen website, kunt u contact opnemen via info@mevrouwgroen.nl